Custom Panorama

Ändringen var tillståndspliktig

Mark- och miljööverdomstolen upphäver underinstansens dom och fastställer Länsstyrelsens beslut om Kemira Kemis ändring av verksamhet i Bulkhamnen i Helsingborgs kommun.

Den planerade verksamhet som bolaget anmält omfattar bland annat transport med bandtransportör av befuktad flygaska, transport med lastmaskin av flygaska i bigbags, transport med dumper eller lastbil av gips och filterkaka från våt rökgasrening, förorenade massor, industriavfall, bygg- och rivningsavfall samt bottenaska eller slaggrus från utlastningsplats till utlastningskaj samt utlastning till fartyg vid kaj. Samtliga dessa avfall kan enligt anmälan omfatta farligt avfall. Vidare kommer godsmängden som hanteras i hamnen öka med cirka 35 procent och antalet anlöp med fartyg med drygt 30 procent. Därmed bedömer domstolen att ändringen inte kan anses omfattas av det allmänna villkoret i bolagets tillstånd från 1979.
Eftersom ändringen bedöms kunna medföra olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön är den tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Därmed hade länsstyrelsen skäl att förbjuda bolaget att genomföra den anmälda ändringen innan det fått tillstånd för ändringen. Bolagets invändningar om att tillståndsprocessen har påbörjats och att det uppkommer svårigheter för verksamheten ändrar inte den bedömningen.

Källa
Mark- och miljööverdomstolen