Custom Panorama

Buller under riktvärden anses vara olägenhet för människors hälsa

EXPERTKOMMENTAR. Ny praxis från Mark- och miljööverdomstolen resulterar i en mer extensiv bedömning av om buller som understiger rådande riktvärden för industribuller och buller inomhus kan anses som en olägenhet för människors hälsa.

Mark- och miljööverdomstolen prövade i maj 2019 frågan om buller från Kiviks musteri AB var att anse som olägenhet för människors hälsa trots att bullret i fråga understeg riktvärdena enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller och Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus.

Närboende hade vid upprepade tillfällen lämnat klagomål på störande buller från musteriets verksamhet avseende deras flasktillverkning, vilket resulterade i att Miljönämnden i Ekerö kommun meddelade beslut om begränsad drift. Enligt beslutet förbjöds bolaget att blåsa upp flaskor på vardagar klockan 22.00 – 06.00 och på helger. Bolaget överklagade beslutet och målet gick hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen.

Som huvudregel ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap 3 § miljöbalken). Kraven gäller så längre det inte är orimligt att uppfylla dem (2 kap 7 § miljöbalken). Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Som olägenhet för människors hälsa anses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan och som inte är att anses som liten eller helt tillfällig (9 kap. 3 § miljöbalken). Vid bedömningen ska hänsyn tas till vad människor i allmänhet upplever som en olägenhet och inte till vad en person upplever i ett enskilt fall. Hänsyn kan dock tas till personer som är känsligare än normalt, exempelvis allergiker (prop. 1997/98 del 2 s. 109). Utöver miljöbalkens bestämmelser måste en bedömning göras utifrån Naturvårdsverkets riktvärden och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Mark- och miljööverdomstolen anser att det vid bedömningen av bullerstörningarna måste tas hänsyn till ljudets karaktär trots att utförd bullerutredning från bolaget visat att riktvärdena för buller inte överskridits. Domstolen instämmer i underinstansens bedömning om att ljudet kan medföra en olägenhet för människors hälsa och att miljönämndens förbud mot Kiviks Musteri därför anses motiverat. Enligt bolaget var beslutet oproportionerligt då förbudet skulle medföra att flaskorna måste blåsas upp på annan plats för att sedan transporteras till anläggningen, vilket skulle resultera i att kostnaderna för produktionen ökade kraftigt, cirka 2,9 miljoner kronor per år. Mark- och miljööverdomstolen anser inte att Kiviks Musteri med stöd av någon utredning eller närmare redovisning lyckats underbygga påståendet om ökade kostnader. Enligt domstolen kan påståendet därmed inte läggas till grund för dess bedömning enligt 2 kap 7 § MB. Då förbudet inte anses gå längre än vad som är rimligt avslår domstolen bolagets överklagande.

I en dom från den 10 september 2019 om surrande ljud från en transformatorstation ägd av Ellevio AB hänvisade underinstansen Mark- och miljödomstolen till målet om Kiviks Musteri. Domstolen slog fast att det fanns en risk för att ljudet från stationen kunde medföra olägenhet för människors hälsa och att det därför var motiverat med åtgärder för att begränsa störningen. Ärendet återförvisades till tillsynsmyndigheten för vidare utredning om vilka bullerbegränsade åtgärder som kunde vara motiverade att kräva av energibolaget.

I ovan nämnda domar anger domstolarna att bullerstörningarna inte enbart kan bedömas mot Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer utan att hänsyn även måste tas till ljudets karaktär. I samband med en sådan hänsyn blir det svårt att ifrågasätta de närboendes åsikter om att det förekommer ljud som de upplever som störande. Domarna riskerar med stor sannolikhet att leda till fler nya ärenden hos tillsynsmyndigheterna som i sin tur får lägga resurser på att utreda ljudets karaktär utan att kunna förlita sig på mätningar och i förväg fastställda nivåer.
Den nu uppkomna situationen i praxis innebär att sedan länge gällande riktvärden från Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten sätts ur spel, vilket i sig leder till en ökad rättsosäkerhet för näringsliv, kommuner och enskilda personer. Domarna resulterar i att förbud och begränsningar riktade mot verksamheter som medför störningar i form av buller framöver riskerar att stå sig i högre utsträckning även om bullerstörningen understiger gällande riktvärden för industribuller eller buller inomhus. Förtätningen av våra städer riskerar även att motverkas då bullerfrågan inte längre går att hantera utifrån tidigare utgångspunkter i stadsplaneringen. Det vore därför välkommet med ny lagstiftning för att reda upp situationen.

Pia Pehrson, avdvokat/partner
Sanna Tonemar, biträdande jurist
Foyen Advokatbyrå

Källor
Dom om Kiviks Musteri AB, mål nr M 5652-18
Dom om Ellevio AB, mål nr M 1239-19
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus