Så fungerar regeringens lagförslag om vattenmiljö och vattenkraft

Regeringen har föreslagit nya bestämmelser för att komma till rätta med brister i genomförandet av ramdirektivet för vatten samt för att genomföra de vattenkrafts-relaterade delarna av energiöverenskommelsen och förenkla prövningen för småskalig vattenkraft. Advokat Larfeldt Alvén kommenterar förslaget.

Klimatjuridiken ännu oprövad mark

En rad klimatprocesser pågår runtom i världen. Juridiken är ny och oprövad men vilar
på gemensamma principer, skriver advokat Kristina Forsbacka.

Vattenåtgärder kräver nytt regelverk

Vattenåtgärdsprogrammen ställer höga krav på myndigheternas arbete och förutsätter resurser och ett juridiskt regelverk som idag inte finns, skriver advokat Agnes Larfeldt Alvén.  

Det här betyder regeringens MKB-förslag

Regeringen vill ändra miljöbalkens kapitel om miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. Advokat Pia Pehrson förklarar vad förslaget innebär.

Så fungerar nya bullerreglerna

Ny lagstiftning infördes under sommaren och mer kommer. Tomas Underskog, advokat vid Advokatfirman Åberg & Co, redogör för den senaste utvecklingen när det gäller lagstiftning om buller.

En enda skrotkörning gav fängelse

Tillsynen av transporter av farligt avfall är mycket svag, konstaterade nyligen Riksrevisionen. Åtal ledde i detta fall till fyra månaders fängelse och 50 000 i företagsbot för en enda skrotfärd.

Landshövding lät bli att åtalsanmäla

Landshövdingens uttalanden i media om att det var viktigt att vänta med åtalsanmälan mot Northland Resources är inte bara felaktig utan förödande för miljöarbetet, skriver Stefan Karlmark.

Välbehövlig rensning i vattenregler

Vattenverksamhetsutredningen har i sitt slutbetänkande föreslagit omfattande förändringar av de vattenrättsliga bestämmelserna och även tagit ett välbehövligt grepp kring det föråldrade regelverket för markavvattning.

Därför måste Volvo ändra sin reklam

Volvos reklamfilm med Robyn har ifrågasatts av Konsumentverket som anser att påståendet ”vår största miljösatsning någonsin” ger ett vilseledande intryck av bilens miljöfördelar. Volvo måste nu förtydliga reklamen, annars driver Konsumentverket ärendet vidare.

Släppte ut naturmaterial – åtalades

Ett företag som borrade för bergvärme åtalades för miljöbrott för att ha släppt ut borrmaterial i en bäck. En oenig domstol friar företaget.