Lämplig lokalisering beror på kvaliteten

Den täkt vars kvalitet kan tillgodose flest behov får bedriva sin verksamhet, medan två täkter med sämre kvalitet inte anses uppfylla kravet på lämplig lokalisering.