Lättare ompröva vattenkraft

En ny dom från Mark- och miljööverdomstolen underlättar för Kammarkollegiet att ansöka om omprövning.