Medborgarinitiativ kan ge EU-skatt på flygbränsle

Skatt på flygbränsle för inrikesresor och resor inom Europa kan snart bli en fråga som ligger på EU-kommissionens bord.

EU-kommissionen har valt att registrera ett medborgarinitiativ från en grupp studenter vid Maastricht universitet.
Initiativtagarna till förslaget vill att kommissionen ska uppmana EU:s medlemsländer att introducera en flygbränsleskatt.

Kommissionen har ännu inte analyserat förslaget i detalj men bedömer att det är juridiskt möjligt för kommissionen att vidta åtgärder på området.

Medborgarförslaget har registrerats i EU-kommissionens officiella register för medborgarinitiativ. Om initiativet får mer än en miljon underskrifter från åtminstone sju olika medlemsländer under ett år måste kommissionen analysera förslaget och reagera inom tre månader. Kommissionen kan välja att gå vidare med förslaget eller inte, men oavsett vad måste kommissionen förklara hur den har resonerat i frågan.

Kommissionen har även beslutat att registrera ett medborgarförslag om stigande skatt på fossila bränslen med utdelning direkt till medborgarna. Även detta förslag bedömer kommissionen som juridiskt möjligt för att genomföra.

Under EU:s officiella register för medborgarinitiativ har civilsamhället genom åren registrerat en lång rad olika initiativ, och det finns redan exempel på medborgarförslag som har påverkat politiskt beslutsfattande. Det mest framstående exemplet är de nya EU-reglerna för dricksvatten.

Källa
EU-kommissionen