Miljonvite för farligt nagellack var riktigt

(Kemikalier.)

Det var rätt att stoppa ett nagellack vid ett vite om en miljon kronor för varje gång förbudet överträds eller föreläggandet inte följs.

Nagellacket Depend Gellack från det svenska företaget Depend Cosmetic AB innehöll akrylaterna HEMA och Di-HEMA, dessutom har föroreningar av akrylaterna EGDMA, HDDA och HPA påträffats i produkten, samtliga klassade som hudallergener enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Vidare är bland annat HPA klassat som frätande på hud och HDDA föreslagits till EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Nu sätter Mark- och miljööverdomstolen punkt för bolagets överklaganden av beslutet att stoppa försäljningen och dra tillbaka redan levererade förpackningar.

Det var i juli 2014 som Läkemedelsverket stoppade nagellacket enligt EU:s kosmetikaförordning. Det hade då sålts sedan 2012. Ett antal fall av allergiska reaktioner hade anmälts till Läkemedelsverket, och ännu fler efter att ett TV-inslag sänts som granskat lacket, totalt 69 stycken. Ett flertal personer hade sökt läkarvård, en hade vårdats på sjukhus i två dagar.

Tillverkaren överklagade Läkemedelsverkets beslut och hävdade att anmälningarna kunde vara avsedda att stoppa konkurrens samt att försäljningen i andra länder inte skulle omfattas. Vidare ville tillverkaren kunna överklaga beslutet till Högsta domstolen samt få betalt för rättegångskostnader.
Ingenting av detta gick hem hos Mark- och miljööverdomstolen, som konstaterar att beslutet är lagligen fattat enligt EU:s kosmetikaförordning. Enligt denna ska produkten dras tillbaka om det finns skäl att misstänka att produkten kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa.
Begreppet allvarlig risk för människors hälsa definieras inte i Kosmetikaförordningen, men enligt produktsäkerhetsdirektivet räknas allergisk reaktion och kontakteksem som allvarlighetsgrad 2 av 4, där 4 är värst, och stark sensibilisering som orsakar allergier mot många ämnen räknas som allvarlighetsgrad 3, konstaterar domstolen.

Även om det inte går att koppla reaktionerna till produkten i det enskilda fallet finner domstolen att det finns skäl att misstänka att produkten, vid normal eller rimligen förutsebar användning, kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa.

Tillverkaren hävdade i domstolen att produktssäkerhetsdirektivet har företräde framför kosmetikaförordningen och att beslutet därmed inte skulle gälla utanför Sveriges gränser. Men domstolen konstaterar att det skulle strida mot såväl EU:s normhierarki som den allmänna rättsprincipen om att särskild lag har företräde framför allmän lag.
Depend framhåller att man förlorat minst 75 miljoner kronor på den stoppade försäljningen. Något som enligt domstolen visar att det höga vitesbeloppet var befogat, eftersom syftet med det är att förbudet ska följas.

Källa
Mark- och miljööverdomstolen


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729