Miljösanktionsavgift för bristande dokumentation vid besprutning

Mark- och miljööverdomstolen ändrar underinstansens dom och fastställer en miljösanktionsavgift för bristande dokumentation om syftet med spridning av växtskyddsmedel.