Custom Panorama

Myndighet vägleder om små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har publicerat en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar.

Syftet med vägledningen är att ge en större samsyn mellan de kommunala tillståndsmyndigheterna, korrekt utformade och lokaliserade anläggningar samt bra förutsättningar för en långsiktigt stabil funktion.

”Vägledningen riktar sig främst till kommunerna som ger tillstånd. Men även fastighetsägaren och den person som ansvarar för projekteringen och/eller entreprenaden av anläggningen kan ha nytta av vägledningen”, säger Bodil Forsberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i en kommentar.

Havs- och vattenmyndigheten vill säkerställa att nya markbaserade avloppsanläggningar får ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet, eftersom den huvudsakliga reningen sker ovanför grundvattenytan. I vägledningen finns därför en ny metod för bestämning av grundvattennivå. Metoden kräver mer noggranna förundersökningar men ger också en betydligt säkrare bedömning än tidigare metoder.

Källa
Havs- och vattenmyndigheten