Naturvärdesinventerare: Använd standarden för att stärka artskyddet

(Natur/mångfald.)

Den nya standarden för naturvärdesbedömning borde kunna användas som verktyg när EU-kommissionen ska strama upp tillämpningen av EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv.

Det anser Magnus Lundström, som arbetar med naturvärdesbedömningar på miljökonsulten Jakobi Sustainability AB.

Som Aktuell Hållbarhet nyligen berättat har EU-kommissionen beslutat att behålla naturskyddsdirektiven utan förändringar, däremot ska tillämpningen stramas upp genom en åtgärdsplan. Magnus Lundström arbetar enligt standarden för naturvärdesbedömning, SS 199 000.

– Det blir konstigt när vindkraftsbolag måste ta hänsyn till artskyddsförordningen gällande nattskärra vid avverkning, men inte skogsbolag eller jord- och skogsbruksfastigheter. Om naturvärdesinventeringar börjar tillämpas även i skogsbruket vid gallring och avverkning, åtminstone vid en viss minimiareal, borde detta stärka artskyddet, skogens kärnvärden samt bidra till ökad trovärdighet inom skogsbruket, säger Magnus Lundström till Aktuell Hållbarhet.

Nyckelbiotoper har idag ett indirekt rättsligt skydd genom att de är utpekade som särskilt känsliga områden, vilka skyddas i miljöbalken. På samma sätt som nyckelbiotoper skulle standarden för naturvärdesinventering kunna användas för att ge ett indirekt skydd, i kombination med att stärka skyddet för rödlistade arter i lagstiftningen.

– Tänk om man skulle göra naturvärdesinventeringar inför alla stora avverkningar som anmäls. Det skulle göra stor skillnad jämfört med hur det är idag, säger Magnus Lundström.