Ny vägledning om statusklassificering av ytvatten

(Vatten/avlopp.)

Havs- och vattenmyndigheten publicerar en ny vägledning om klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus i fråga om miljögifter.

Vägledningen är tänkt att användas för att utvärdera resultat i samband med statusklassificering av vattenförekomster.
Direktivet om prioriterade ämnen, ett dotterdirektiv till EU:s ramvattendirektiv, reviderades 2013. Ändringarna infördes i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2015. Samtidigt infördes nya bedömningsgrunder på nationell nivå.
Vägledningen ersätter delar av Naturvårdsverkets handbok 2007:4, nämligen de delar som rör kemisk ytvattenstatus och särskilda förorenande ämnen.

Källa
Havs- och vattenmyndigheten