Nya EU-regler (vecka 48)

Nya EU-regler (vecka 48)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya EU-bestämmelser (direktiv, förordningar och beslut) som i vid bemärkelse rör miljöområdet.

Här är nya rättsakter från EU publicerade under vecka 48.

Direktiv 2015/2115 Kommissionens direktiv (EU) 2015/2115 av den 23 november 2015 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller formamid.

Direktiv 2015/2116 Kommissionens direktiv (EU) 2015/2116 av den 23 november 2015 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller bensisotiazolinon.

Direktiv 2015/2117 Kommissionens direktiv (EU) 2015/2117 av den 23 november 2015 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller klorometylisotiazolinon och metylisotiazolinon både separat och i förhållandet 3:1.

Beslut 2015/2119 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2119 av den 20 november 2015 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av träbaserade skivor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.

Förordning 2015/2174 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2174 av den 24 november 2015 om en vägledande sammanställning över miljövänliga varor och tjänster, formatet för överföring av uppgifter för europeiska miljöräkenskaper och kvalitetsrapporternas form, frekvens och uppställning enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper.

Direktiv 2015/2193 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.

Förordning 2015/2198 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2198 av den 27 november 2015 om godkännande av det verksamma ämnet reskalur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.