Nya EU-regler (vecka 49)

Nya EU-regler (vecka 49)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya EU-bestämmelser (direktiv, förordningar och beslut) som i vid bemärkelse rör miljöområdet.

Här är nya rättsakter från EU publicerade under vecka 49.

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/2075 av den 18 november 2015 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för abamektin, desmedifam, diklorprop-P, haloxifop-P, oryzalin och fenmedifam i eller på vissa produkter.

Förordning 2015/2229 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2229 av den 29 september 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.

Förordning 2015/2233 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2233 av den 2 december 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet haloxifop-P.

Beslut 2015/2250 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2250 av den 26 november 2015 om bekräftelse eller ändring av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av nya lätta nyttofordon för kalenderåret 2014 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 [delgivet med nr C(2015) 8346]

Beslut 2015/2251 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2251 av den 26 november 2015 om bekräftelse eller ändring av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2014 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009.

Förordning 2015/2252 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2252 av den 30 september 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/288 vad gäller tidsperioden för avvisande ansökningar om stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden.