Nya EU-regler (vecka 50)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya EU-bestämmelser (direktiv, förordningar och beslut) som i vid bemärkelse rör miljöområdet.
Här är nya rättsakter från EU publicerade under vecka 50.

Förordning 2016/2235 Kommissionens förordning (EU) 2016/2235 av den 12 december 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bisfenol A ( 1 ).

Beslut 2016/2241 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2241 av den 9 december 2016 om tillfällig saluföring av utsäde av vissa sorter av arten Beta vulgaris L. som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 2002/54/EG.

Beslut 2016/2242 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2242 av den 9 december 2016 om tillfällig saluföring av utsäde av Hordeum vulgare L. av sorten Scrabble som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/402/EEG.

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 519/2014 av den 16 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 401/2006 vad gäller provtagningsmetoder för stora partier, kryddor och kosttillskott, prestandakriterier för T-2-toxin, HT-2-toxin och citrinin samt screeningmetoder för analys.

Förordning 2016/2250 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2250 av den 4 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa.

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2016/1015 av den 17 juni 2016 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1-naftylacetamid, 1-naftylättiksyra, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat och tralkoxidim i eller på vissa produkter .

Förordning 2016/2259 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2259 av den 15 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer.

Förordning 2016/2261 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2261 av den 15 december 2016 om godkännande av koppar(I)oxid som fodertillsats för alla djurarter.

Beslut 2016/2266 Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/2266 av den 6 december 2016 om tillstånd för Nederländerna att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som levereras till laddningsstationer för elfordon.

Beslut 2016/2268 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2268 av den 14 december 2016 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av spårhalter av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav.

Direktiv 2016/2284 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG.

Förordning 2016/2285 Rådets förordning (EU) 2016/2285 av den 12 december 2016 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2017 och 2018 och om ändring av rådets förordning (EU) 2016/72.

Förordning 2016/2288 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2288 av den 16 december 2016 om godkännande av piperonylbutoxid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18.

Förordning 2016/2289 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2289 av den 16 december 2016 om godkännande av epsilon-momfluorotrin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18.

Förordning 2016/2290 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2290 av den 16 december 2016 om godkännande av perättiksyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 11 och 12.

Förordning 2016/2291 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2291 av den 16 december 2016 om godkännande av L-(+)-mjölksyra som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 1.

Nya EU-regler (vecka 50)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya EU-bestämmelser (direktiv, förordningar och beslut) som i vid bemärkelse rör miljöområdet.

Här är nya rättsakter från EU publicerade under vecka 50.

Beslut 2015/2279 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003.

Beslut 2015/2280 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2280 av den 7 december 2015 om godkännande av ”DENSO efficient alternator” som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009.

Beslut 2015/2281 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2281 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 (MON-87427-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003.

Beslut 2015/2299 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2299 av den 17 november 2015 om ändring av beslut 2009/965/EG vad gäller en uppdaterad förteckning över de parametrar som ska användas för att klassificera nationella bestämmelser. Gäller bl.a. miljö för tåg.

Förordning 2015/2283 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001. Gäller bl.a. livsmedelssäkerhet kopplad till miljö.