Nya EU-regler (vecka 6)

Nya EU-regler (vecka 6)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya EU-bestämmelser (direktiv, förordningar och beslut) som i vid bemärkelse rör miljöområdet.

Här är nya rättsakter från EU publicerade under vecka 6.

Beslut 2016/169 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/169 av den 5 februari 2016 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att vissa sjukdomar hos vattenlevande djur förs in i delar av Irland, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

Förordning 2016/171 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/171 av den 20 november 2015 om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del.

Förordning 2016/172 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/172 av den 24 november 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller specifikation av energiprodukter.

Förordning 2016/177 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/177 av den 10 februari 2016 om godkännande av det verksamma ämnet bensovindiflupyr som kandidatämne för substitution i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.

Förordning 2016/182 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/182 av den 11 februari 2016 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet pyraflufenetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.

Förordning 2016/183 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/183 av den 11 februari 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 om utseende av de medlemsstater som vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärdera verksamma ämnen vars godkännandeperiod löper ut senast den 31 december 2018.

Förordning 2016/184 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/184 av den 11 februari 2016 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.

Förordning 2016/185 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/185 av den 11 februari 2016 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets förordning (EU) nr 1238/2013 införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729