Nya regler (vecka 4)

Nya EU-regler (vecka 4)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya EU-bestämmelser (direktiv, förordningar och beslut) som i vid bemärkelse rör miljöområdet.

Här är nya rättsakter från EU publicerade under vecka 4.

Beslut 2016/87 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/87 av den 22 januari 2016 om tillbakadragande från marknaden av befintliga produkter från MON 863 (MON-ØØ863-5) och om upphävande av besluten 2010/139/EU, 2010/140/EU och 2010/141/EU avseende godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) och MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003.

Förordning 2016/89 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/89 av den 18 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse. Gäller bl.a. energiinfrastruktur och koldioxid.

Förordning 2016/71 Kommissionens förordning (EU) 2016/71 av den 26 januari 2016 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1-metylcyklopropen, flonicamid, flutriafol, indolylättiksyra, indolylsmörsyra, petoxamid, pirimikarb, protiokonazol och teflubenzuron i eller på vissa produkter.

Förordning 2016/103 Kommissionens förordning (EU) 2016/103 av den 27 januari 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss).

Förordning 2016/105 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/105 av den 27 januari 2016 om godkännande av bifenyl-2-ol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2, 4, 6 och 13.

Beslut 2016/107 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/107 av den 27 januari 2016 om att inte godkänna cybutryn som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 21.

Beslut 2016/108 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/108 av den 27 januari 2016 om att inte godkänna 2-butanon, peroxid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1 och 2.

Beslut 2016/109 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/109 av den 27 januari 2016 om att inte godkänna PHMB (1600; 1.8) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 6 och 9.

Beslut 2016/110 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/110 av den 27 januari 2016 om att inte godkänna triklosan som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 1.

Förordning 2016/72 Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104.

Förordning 2016/115 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/115 av den 28 januari 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för en exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder.

Förordning 2016/124 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/124 av den 29 januari 2016 om godkännande av PHMB (1600; 1.8) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 4.

Förordning 2016/125 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/125 av den 29 januari 2016 om godkännande av PHMB (1600; 1.8) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 2, 3 och 11.