Nya regler (vecka 49)

Nya regler (vecka 49)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya lagar och förordningar som i vid bemärkelse rör miljöområdet. Dessutom publicerar vi myndigheters egna föreskrifter som på samma sätt rör miljön. Här är författningar publicerade vecka 49.

SFS 2015:686 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

SFS 2015:693 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

SFS 2015:696 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

SFS 2015:697 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

SFS 2015:727 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927).

SFS 2015:747 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

SFS 2015:749 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS 2015:750 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS 2015:751 Förordning om ändring i förordningen (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016.

EIFS 2015:8 Föreskrift och allmänna råd om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrift och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.

HVMFS 2015:29 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (HVMFS 2015:23) om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2015 PDF

HVMFS 2015:28 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske av torsk i Skagerrak under återstoden av 2015.

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden Gäller luftföroreningar.