Nya regler (vecka 50)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya lagar och förordningar som i vid bemärkelse rör miljöområdet. Dessutom publicerar vi myndigheters egna föreskrifter som på samma sätt rör miljön. Här är författningar publicerade vecka 50.

SFS 2016:1227 Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen(2016:1145) om offentlig upphandling.

NFS 2016:10 Upphävande av föreskrifter (SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen.

NFS 2016:9 Föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.

HVMFS 2016:34 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-24 under återstoden av år 2016.

HVMFS 2016:33 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

HVMFS 2016:32 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

HVMFS 2016:31 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

BFS 2016:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

BFS 2016:13 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

BFS 2016:14 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

BFS 2016:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert.

MSBFS 2016:9 Föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

MSBFS 2016:8 Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

TSFS 2016:121 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss.

SJVFS 2016:46 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks  föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.

TSFS 2016:128 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

TSFS 2016:129 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring.

TSFS 2016:130 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:49) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form.

TSFS 2010:159 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall.

Nya regler (vecka 50)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya lagar och förordningar som i vid bemärkelse rör miljöområdet. Dessutom publicerar vi myndigheters egna föreskrifter som på samma sätt rör miljön. Här är författningar publicerade vecka 50.

SFS 2015:768 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Gäller bland annat utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter, certifierade utsläppsminskningar, energicertifikat, mikroproduktion av förnybar el.

SFS 2015:775 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Gäller bl.a. mikroproduktion av förnybar el.

SFS 2015:831 Förordning om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.

SFS 2015:832 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

SFS 2015:837 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338). Gäller bl.a. buller.

SFS 2015:838 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

SFS 2015:839 Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

SFS 2015:840 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

SFS 2015:841 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724).

TSFS 2015:66 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

TSFS 2015:67 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:21) om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E.

TSFS 2015:68 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet. Gäller farligt gods.

TSFS 2015:69 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:49) om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden).

TSFS 2015:70 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002. Gäller farligt gods.

TSFS 2015:71 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare. Gäller farligt gods.

TSFS 2015:72 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på fartyg.

TSFS 2015:73 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet).

TSFS 2015:74 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

TSFS 2015:75 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg.

TSFS 2015:76 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde. Gäller farligt gods.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729