Så kan utsläppen av läkemedel minskas

(Vatten/avlopp.)

För att få bukt med utsläppen av läkemedel till miljön måste någonting göras åt den dagliga användningen av mediciner bland befolkningen, enligt en rapport.

Läkemedel som inte bryts ner helt i kroppen hamnar i våra reningsverk och detta är den största källan till miljöpåverkan från hälso- och sjukvårdens läkemedelsanvändning, enligt studien från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vatten Utveckling.
I studien föreslår de att miljöfarliga läkemedel ska receptbeläggas. Enligt en tidigare studie skulle det exempelvis kunna minska användningen av diklofenak med 35 procent, något som direkt skulle minska utsläppen i miljön.
De föreslår också andra sätt att minska läkemedelsanvändningen, som att göra läkemedelsgenomgångar med patienter som använder många olika läkemedel, skriva ut hälsa på recept samt upphandla mindre förpackningar och premiera läkemedel på ”kloka listan”.
Efter utsläppen via toaletten är punktutsläpp från läkemedelsproduktion och sjukhus de största utsläppskällorna. Rapporten föreslår extra rening för utgående avloppsvatten från sjukhus och vårdinrättningar där behandlingsspecifika läkemedel hanteras.
Enligt forskaren Jörgen Magnér på IVL Svenska Miljöinstitutet, en av forskarna bakom rapporten, skulle receptbeläggning av miljöfarliga läkemedel och att installera separat rening från sjukhus ha en nästan omedelbar effekt på utsläppen.
Källa

IVL Svenska Miljöinstitutet