Sex arbetsgrupper bildade för cirkulär bioekonomi

(Avfall/återvinning.)

Regeringen har tagit fram sex fokusområden för att Sverige ska gå mot en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Samverkan mellan samhällets aktörer i hela värdekedjan, med fokus på innovativa produkter och affärsmodeller, beskrivs som en förutsättning för den önskade utvecklingen. Därför har sex arbetsgrupper tillsatts under ledning av representanter från bland annat Skogsindustrierna, Stena Recycling, Lantmännen och SCA.

De områden för vilka det har bildats arbetsgrupper är träbyggnad, cirkularitet och resurseffektivitet, innovativa bioråvaror, biodrivmedel, nya material samt uppskalning och kommersialisering.

Till den 12 juni ska nu arbetsgrupperna identifiera prioriterade åtgärder inom varje område, som i sin tur ska leda till en färdplan för att konkretisera arbetet.

I arbetet för att driva på en cirkulär bioekonomi har även en rad behov identifierats. Det handlar bland annat om fungerande regler, kunskapsbyggnad, tillgång till bioråvara, en förändrad syn på avfall som en resurs samt produktdesign för återvinning och återanvändning.

Källa

Regeringen