Custom Panorama

Skogsforskare: Så kan mer kol bindas i skogsbruket

Ett snävt fokus på att biomassa ska ersätta fossila råvaror riskerar att slå tillbaka mot klimatarbetet.

Det visar nya studier från Lunds universitet, där flera olika skogsbruk jämförts för att för se vad som är bäst för att samhället som helhet ska få största möjliga nytta. Framförallt skulle den svenska skogen bidra med större värde om vi hade större områden med hyggesfritt skogsbruk, enligt forskarna.
– Den stora fördelen är att mer kol binds i skogen och att näringsläckaget minskar, jämfört med konventionellt skogsbruk.

Samtidigt innebär det att mindre mängd trä tas ut. Vår analys är att om fokus hamnar för mycket på att ta ut biomassa till exempelvis biobränsle riskerar vi att skjuta oss i foten. Andra aspekter som kolinlagring och biologisk mångfald måste också vägas in, säger Mark Brady, ekonom och forskare vid Lunds universitet, till Aktuell Hållbarhet.

Han pekar även på en konfliktsituation med skogsägarna då hyggesfritt skogsbruk är den metod som ger lägst ekonomisk avkastning, eftersom mindre mängd biomassa tas ut och till betydligt högre avverkningskostnad.
– Vi menar inte att allt skogsbruk ska vara hyggesfritt, men mer behöver vara det.

Källa
Science