Skogsstyrelsen ska utreda om skogsbiomassan är hållbar