Uppläggning av naturliga massor är tillståndspliktigt

Att lägga upp naturliga schaktmassor från ett vägbygge är tillståndspliktigt, men det kan finnas skäl att ändra bestämmelserna, enligt Mark- och miljööverdomstolen.